Kommunlistan är ett lokalt kommunalt parti i Älvdalen

Nu måste det bli en förändring — 
bra skola och bra äldreomsorg i hela kommunen, är enda sättet att stoppa utflyttningen
Kommunlistan gör det möjligt!

Kommunlistan vill:
Vill att kommunen ska styras av politiska beslut.
Vill arbeta för en rättvis fördelning av resurserna i hela Älvdalens kommun.
Vill ha ärlighet och öppenhet i det kommunala beslutsfattandet.
Vill ha ordning och reda i Älvdalens kommun.
Vill hushålla med skattebetalarnas pengar.
Det ska finnas god kommunal service i de tre tätorterna. Det är en förutsättning för kommunens överlevnad.

Kommunlistan prioriterar skola, vård och omsorg samt näringsliv.

Barn- och utbildning
Kommunlistan vill:
Utöka lärarresurserna.
Ha hög kvalitè i förskoleverksamheten och undervisning, utförd av behörig personal.
Ha bra och ändamålsenliga lokaler.
Ha trygghet för alla barn, arbetsro i skolan och med ökat föräldrarinflytande.
Erbjuda utvecklande och bra fritidssysselsättningar för barn och unga.
Arbeta vidare med att utveckla Ungdomsrådet till den väg som ungdomarna når politikerna, i kommunen, och att Ungdomsrådet får ett reellt inflytande.
Vi vill garantera musikskolans framtid, alla barn ska kunna delta i musikskolans verksamhet.
Alla elever fritt ska få välja gymnasielinje och utbildningsort.
Barn och ungdomar ska ges förutsättningar till en meningsfull och innehållsrik fritid.
Vi stödjer föreningslivets ungdomsverksamhet.

Vård och omsorg
Kommunlistan vill:
Ha en värdig vård och omsorg om våra äldre.
Ha vård av hög kvalité och utförd med respekt för den enskilde.
Ge alla äldre, som är i behov av särskilt boende, den möjlighetenen.
Ge rehabilitering, terapi och medmänsklighet, att få komma ut och andas frisk luft borde vara en självklarhet.
Möjliggöra aktiviteter och social samvaro även för hemmaboende äldre.
Ta tillvara personalens kunnande.
Ge tillgång till geriatrisk kompetens, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Ge god och näringsrik mat.
Satsa på olika bondeformer, till exempel seniorboende och trygghetsboende.
Ett civiliserat samhälle måste ha råd att ta hand om sina gamla och handikappade.

Näringsliv
Kommunlistan vill:
Att alla företag, oavsett ort och bransch, får goda utvecklingsmöjligheter i kommunen, med god tillgång till mark för eventuella expansioner.
Att fri konkurens ska råda på lika villkor.
Förbättra kommunens näringslivsklimat.
Undersöka möjligheterna att lägga ut flera kommunala sysslor på entreprenad.
Arbeta för att nya företag ska etablera sig i kommunen.
Stödja fiberutbyggnaden till alla byar i kommunen.
Ha en mycket god service till våra idag verksamma företagare i Älvdalens kommun.

I kommunen
Kommunlistan vill:
Inte ha varg i Älvdalens kommun, vargen passar helt enkelt inte in i vår kultur.
Slå vakt om vår livsmiljö med fäbodbruk, jakt med löshund och renskötsel.
Ha friare snöskoteråkning och lokal förvaltning av våra fjällområden.
Arbeta för att det ska finnas bostäder och byggbar mark i hela kommunen.
Förenkla tillståndsgivning och utnyttja möjligheter till strandnära bebyggelse.

Vägarna till och inom kommunen behöver rustas.
God och fungerande tele- och datatrafik.
Älvdalens kommun ska som arbetsgivare tillämpa en god och rättvis personalpolitik, personalen är kommunens viktigaste resurs.
De kommunala arbetsplatserna får inte utlokaliseras utanför Älvdalens kommun.
Vi måste vara rädda om alla arbetsplatser, offentliga och privata, för att skapa tillväxt och framtidstro.

Skattebetalarnas pengar ska användas på ett effektivare sätt
och där de behövs bäst.

Vi vill skapa en god livskvalité och god trivsel i Älvdalens kommun som bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Vi vill se en klokare rovdjurspolitik. Jakten, renskötseln och fäbodbruket är viktigt för oss och får inte förstöras av en felaktig och orättvis rovdjurspolitik.
Vi vill värna kulturen och kulturhistoriska platser.
Vi vill arbeta för att det skall finnas bostäder och byggbar mark i hela kommunen vilket är en förutsättning för tillväxt och inflytande
Vi vill arbeta för att vägarna till och inom kommunen rustas
Älvdalens kommun som arbetsgivare måste tillämpa en god personalpolitik för att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser.